Nejlepší publikace ÚI roku 2021

Soutěž - Vítězné práce

Členové hodnotící komise

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.
 • prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
 • doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

A. MONOGRAFIE:

 • Petr Cintula, Noguera, C. Logic and Implication: An introduction to the General Algebraic Study of Non-classical Logics.
  Zdůvodnění: Kniha shrnuje mnoho let práce autorů, kteří jako důstojní pokračovatelé prof. Petra Hájka určují vývoj studia fuzzy logik ve světovém měřítku. Nyní svůj přínos shrnuli do monografie, která jistě bude mít zásadní dopad ve svém oboru. Jedná se o jedinečný počin, za kterým se skrývá i obrovské množství práce při vlastním sepisování typograficky mimořádně obtížného textu.

B. TEORETICKÝ ČLÁNEK:

 • Jiří Šíma, Stanislav Žák. A Polynomial-time Construction of a Hitting Set for Read-once Branching Programs of Width 3.
  Zdůvodnění: Článek popisuje na cca 40 stránkách netriviální a technicky velmi komplikovaný důkaz polynomiálně složité konstrukce hitting množiny pro obecné read-once branching programy šířky 3. Jedná se výsledek mající významné praktické důsledky pro konstrukci pseudonáhodných generátorů a derandomizaci některých problémů. Netriviální důkaz přivedl autory k rozvoji originálního konceptu tzv. "richness conditions", který je obecný a přínosný sám o sobě.

C. APLIKAČNÍ ČLÁNEK:

 • Lehnert, M., Jan Geletič, Kopp, J., Marek Brabec, Jurek, M., Pánek, J. Comparison between Mental Mapping and Land Surface Temperature in Two Czech Cities: A New Perspective on Indication of Locations Prone to Heat Stress.
  Zdůvodnění: Změny pocitové teploty a psychické pohody jsou velmi zásadní a zároveň často opomíjenou součástí dopadů klimatické změny. Tyto charakteristiky se složitě určují a k jejich studiu je proto zapotřebí volit proxy veličiny jako je například standardní teplotní pole. Pro využití zástupných charakteristik je nicméně potřeba nejprve studovat jejich vztah k primárním proměnným. Právě tímto se zabývá navrhovaná studie, která ve dvou městech (Plzeň a Olomouc) identifikuje tzv. "mentální hotspoty" a jejich souvislost s teplotními hostspoty. S využitím pokročilého statistického modelování je představen inovativní přístup ke zkoumání městského klimatu a faktického dopadu na zde žijící obyvatelstvo, a zároveň otevírá pole zajímavých problémů, které by mohly v budoucnu přinést zajímavé a užitečné výsledky.
 • Perez-Cervera, A., Jaroslav Hlinka. Perturbations Both Trigger and Delay Seizures due to Generic Properties of Slow-fast Relaxation Oscillators.
  Zdůvodnění: Práce byla publikována v prestižním časopise v oboru početní biologie. Těžištěm je analýza nelineárního dynamického systému, jenž je interpretován jako model epileptického záchvatu. Studie obsahuje numerické i teoretické výsledky, které mohou mít důležitý praktický dopad i v oboru klinické medicíny.

Přihlášené publikace