O nás

Poslání ústavu

Posláním ústavu je v souladu s jeho zakládací listinou uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti informatiky, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Předmětem hlavní činnosti Ústavu informatiky je výzkum v oblasti informatiky (počítačových věd) se zaměřením na

 • matematické základy informatiky,
 • výpočetní metody,
 • umělou inteligenci,
 • statistické a pravděpodobnostní modelování,
 • složité systémy,
 • aplikace informatiky v souvisejících interdisciplinárních oblastech

Ústav získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace pomocí vědeckých publikací (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V rámci předmětu své činnosti ústav rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání pracovníků, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Ústav pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům.

Ve spolupráci s vysokými školami ústav uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Úkoly ústav realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Cíl ústavu

Cílem ústavu je být mezinárodně uznávaným centrem vytvářejícím, aplikujícím a sdílejícím znalosti v oblasti teorie a využívaní informatiky ve prospěch vědy a společnosti.

Informatika je rychle se rozvíjející obor, je hlavní silou dynamických změn v oblasti informačních technologií. Proniká do všech oblastí moderních vědy, akademického světa, života společnosti, průmyslu a její role bude i nadále růst. To je dáno zejména následujícími třemi faktory:

 • rychlým nárůstem výpočetního výkonu za dosažitelnou cenu umožňujícího sběr, přenos, zpracování a vyhodnocení velkého množství dat,
 • rozvojem metod informatiky a viditelným úspěchem umělé inteligence,
 • aplikačním potenciálem informatiky využitelným ve všech oblastech lidské činnosti vyvolávající zpětně společenskou poptávku po rozvoji nových metod a jejich aplikací.

Ústav informatiky má ambici se stát uznávaným mezinárodním hráčem v základním a aplikovaném informatickém výzkumu. K dosažení, udržení a posílení této pozice ústav staví na svém historickém dědictví, které formovalo jeho výzkumné aktivity již od koce sedmdesátých let minulého století.

Klíčové hodnoty ústavu

 • Excelentní výzkum s výraznou mezinárodní odezvou.
 • Dlouhodobá tradice výzkumu v informatice.
 • Mezioborový výzkum a jeho aplikace.
 • Spolupráce s univerzitami a dalšími akademickými institucemi ve výzkumu a vzdělávání.

Historie ústavu

V osmdesátých letech (20. století) byl hlavní činností ústavu výzkum technických a programových metod pro výpočetní a informační systémy. Ústav dále poskytoval výpočetní služby a metodickou podporu dalším ústavům Československé akademie věd.

V devadesátých letech byl ústav postupně transformován na standardní vědeckou instituci provádějící základní a aplikovaný výzkum.

1975Ústav byl založen jako Centrální výpočetní středisko (CVS) Československé akademie věd (ČSAV).
1980Změna názvu ústavu na Středisko výpočetní techniky (SVT) ČSAV a jeho transformace na vědecký ústav Československé akademie věd.
1991Změna názvu ústavu na Ústav informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT) ČSAV.
1993Ústav se stal pracovištěm Akademie věd České republiky (AV ČR) – ÚIVT AV ČR.
1998Změna názvu ústavu na Ústav informatiky AV ČR – ÚI AV ČR.
2007Ústav se stal veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.). - UI AV ČR, v. v. i.