Laboratoř aplikované informatiky

Kontakt

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Kompetence

Komerční sektor i veřejné instituce stojí v současné době před otázkou jak efektivně pro svou činnost využívat data, jejichž objem a komplexita dramaticky narůstá. Právě tato problematika spadá do oblasti výzkumu, které se věnuje Ústav informatiky. Ovšem často je mezi výzkumem v oblasti informatiky, který posouvá hranice poznání, a mezi aplikacemi výsledků výzkumu v praxi poměrně velká vzdálenost. Právě zde hraje roli Laboratoř aplikované informatiky, která se zaměřuje na ověřování výsledků výzkumu ve vybraných oblastech informatiky v praxi, a je schopna nabídnout své know-how pro spolupráci s aplikační sférou. Na rozdíl od základního výzkumu zde dochází k práci s reálnými daty, jejichž zpracování často vyžaduje překonání řady technických obtíží a je zde potřebná úzká spolupráce s partnerem z aplikační sféry a využití jeho doménové znalosti z daného oboru.

Mezi klíčové oblasti kompetence laboratoře patří:

  • analýza a modelování komplexních systémů s využitím metod pro analýzu lineárních i nelineárních závislostí
  • vybrané problémy rozsáhlých výpočtů, včetně paralelních výpočtů na HPC clusterech,
  • metody umělé inteligence – zejména metody strojového učení (včetně využití umělých neuronových sítí) na heterogenních víceprocesorových výpočetních systémech a GPU architekturách, včetně přípravy a zajištění výpočtu na cloudových serverech
  • statistické analýzy komplikovaných dat, statistické modelování a vývoj inferenčních procedur, statistické navrhování experimentů.

Modelová simulace urbanistických scénářů pro Prahu-Holešovice a Prahu-Dejvice

Odborné zaměření

Potřeba zpracování dat, jejich porozumění a extrakce důležitých informací je v současné době aktuální napříč obory, takže existující i proběhlé spolupráce s aplikační sférou jsou velmi pestré – patří sem například komerční využití analýz mozkové aktivity zachycené neurozobrazovacími metodami, ale i využití metod strojového učení v oblasti počítačové bezpečnosti. Nicméně k nejvýraznějším oborům, kde dochází k opakovanému aplikačnímu využití a dlouhodobé spolupráci s komerční a veřejnou sférou patří

  • energetika – například statistické modelování dat o spotřebě zemního plynu pro účely fakturace nebo využití modelování, satelitních a meteorologických dat pro odhad výroby elektřiny z fotovoltaických zdrojů,
  • životní prostředí – například využití modelů teplotního komfortu v jemném měřítku pro urbanistické plánování nebo datové analýzy pro optimalizaci měřící sítě kvality ovzduší
  • doprava – například zpracování dopravních dat z mýtných bran a využití pro odhad obsazenosti parkovišť

Zpracování a analýza dat mozkové aktivity pro neurovědní typologii televizních pořadů

Cílové skupiny

Do cílové skupiny patří všechny podniky, které potřebují zpracovávat množství dat způsobem, který není běžně dostupný a proveditelný obvyklými zavedenými metodami. Překážkou pro běžné zpracování může být samotné množství dat, jejich komplexita, nebo také nedostatek know-how pro využití sofistikovanějších metod (ať už statistických, nebo metod umělé inteligence). Našimi partnery se tak stávají technologické firmy, firmy a instituce zabývající se výzkumem a vývojem, nadnárodní firmy, které chtějí udržovat krok s nejnovějšími technologiemi na poli informatiky, ale i instituce státní správy a místní samosprávy.