Nejlepší publikace ÚI roku 2019

Soutěž - Vítězné práce

Členové hodnotící komise

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
 • prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
 • Allen, P., Böttcher, J., Hladký, Jan, Diana Piguet. Packing degenerate graphs.
  Zdůvodnění: Dle názoru komise se jedná o rozsáhlý a teoreticky hluboký článek, popisující významný posun v řešení obtížného problému nepřekrývajícího se vnoření množiny obecných řídkých grafů do úplného grafu stejné velikosti, přičemž jsou ale povoleny grafy s poměrně vysokým stupněm uzlů. Článek byl publikován v Q1 časopise.
 • Věra Kůrková, Sanguineti, M. Classification by Sparse Neural Networks.
  Zdůvodnění: Tento článek publikovaný v D1 časopise (v prvním decilu) je dle názoru hodnotící komise významný tím, že problém velikosti skryté vrstvy aproximující mělké neuronové sítě propojuje s pravděpodobnostním modelem klasifikačních úloh. To je v praxi obvykle splnitelné dolováním závislosti na rozložení atributů zkoumané domény.
 • Jiří Šíma. Subrecursive Neural Networks.
  Zdůvodnění: Tento obsáhlý článek publikovaný v Q1 časopise je dle názoru hodnotící komise významný tím, že hierarchii neuronových sítí dává do souvislosti s Chomského hierarchií formálních jazyků a pomocí teorie kvaziperiodických čísel dokazuje, že výpočetní síla neuronových sítí s racionálními váhami rozšířených o 1 analogovou jednotku leží mezi kontextovými a bezkontextovými gramatikami.

Jan Geletič byl oceněn ředitelem v kategorii mladých autorů Ústavu informatiky do 35 let za význačný autorský podíl v pracech

 • Inter-/intra-zonal seasonal variability of the surface urban heat island based on local climate zones in three central European cities.
 • Spatial modelling of summer climate indices based on local climate zones: expected changes in the future climate of Brno, Czech Republic

Obě práce byly publikovány v časopisech vysoké úrovně, jeden v Q1 a druhý dokonce v D1. Jedná se o netriviální aplikace a zpracování rozsáhlých dat na velice aktuální téma klimatických změn v prostředí měst.


Zdeněk Fabián byl oceněn ředitelem za sérii výsledků v oblasti matematické statistiky a za dlouhodobou publikační činnost

Zdeněk Fabián dlouhodobě rozvíjí svůj originální přístup k charakterizaci statistických rozdělení pomocí modifikovaných skórových funkcí. Jak to často bohužel v matematice bývá, dosah řady těchto originálních přístupů bývá pochopen a oceněn až po letech. Svědčí o tom i vysoký počet citací jeho prvních prací ze začátku tohoto tisíciletí, jichž si autoři začínají všímat až nyní. Letos podaná práce na tuto linii výzkumu úzce navazuje a lze očekávat, že stejně jako autorovy předchozí práce vzbudí, byť po letech, podobnou reakci.

Přihlášené publikace