Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Název povinného subjektu

ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, v.v.i., zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí

Důvod a způsob založení

Pracoviště bylo zřízeno usnesením 71. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 26. listopadu 1974 s účinností k 1. červenci 1975 pod názvem Centrální výpočetní středisko ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Usnesením 18. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 2. června 1998 bylo pracoviště s účinnosti od 1. července 1998 přejmenováno na Ústav informatiky AV ČR. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu informatiky AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci a byla stanovena jeho působnost. Název instituce se se tedy změnil na ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, v. v. i., (dále jen "ústav").

Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.

Posláním ústavu je v souladu s zřizovací listinou Ústavu informatiky uskutečňovat primárně vědecký výzkum v oblasti informatiky, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Organizační struktura

Viz struktura ústavu.

Kontaktní spojení a poštovní adresa

Viz kontakty.

Způsob případné platby za poskytování informací

Bankovním převodem:

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Vlastník účtu: ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, v.v.i.

Číslo účtu: 7915438002/5500

SWIFT / BIC: RZBCCZPP

IBAN: CZ30 5500 0000 0079 1543 8002

Identifikační číslo

IČO: 67985807

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ67985807

Zřizovací listina

Viz zřizovací listina Ústavu informatiky a další listiny Ústavu informatiky uložené ve sbírce listin na stránkách rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Výroční zprávy a rozpočty

Viz Výroční zprávy a rozpočty

Licenční smlouvy

Ústav nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.

Předpisy

Vnitřní právní předpisy související s činností Ústavu:

 • Zásady genderové politiky ÚI:

  Na základě přístupů ve vyspělých zemích EU a v souvislosti s Vládní metodikou Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 (Strategie 21+) bylo potvrzeno, že antidiskriminační principy zvyšují konkurenceschopnost příslušných zemí. Jsou nezbytné jak pro rozvoj samotný, tak i pro přilákání a následné udržení talentovaných zaměstnanců a zaměstnankyň bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost nebo zemi původu (viz Zásady genderové politiky ÚI AV ČR, Dodatek 2023).

 • Ochrana oznamovatelů
 • Zásady ochrany soukromí

Právní předpisy související s činností Ústavu:

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat v elektronické nebo písemné na uvedené kontakty.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla, případně adresu pro doručování, pokud se liší. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ústav je oprávněn žádat úhradu nákladů na pořízení informace dle Sazebníků úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Další podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty nebo jiné dožádání lze podat na emailovou adresu ics@cs.cas.cz.

Opravné prostředky

 1. Odvolání:

  Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ústavu. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

 2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

  Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ústav, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně na uvedené kontakty a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, nebo ode dne uplynutí lhůty pro rozhodnutí podle § 15 odst. 3 nebo pro vyřízení žádosti o informace stanovené v rozhodnutí podle § 16a odstavce 6 písm. b).

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu s vnitřními předpisy ústavu)

Postup při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Popis postupu ústavu při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. Ústav posoudí obsah každé podané žádosti a následně :
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, ústav žádost odloží,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ústavu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Podmínky, za kterých je ústav povinen, nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
 4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.