Oddělení transferu technologií a znalostí

Vize

Účelem zřízení oddělení transferu je podpora využití výsledků vědeckého výzkumu vykonávaného v ÚI v praxi. Tato podpora zahrnuje zejména činnosti směřující k identifikaci a ochraně duševního vlastnictví a rozvoj spolupráce s aplikační sférou (komerční firmy, orgány státní správy a samosprávy), a to formou transferu znalostí, nebo hospodářské činnosti.

Stručná charakteristika oddělení

Členové oddělení vykonávají činnosti spadající do následujících okruhů:

  • Identifikace stávajících znalostí s aplikačním potenciálem a spolupráce při jejich transformaci do výstupů, které umožňují výkon práv duševního vlastnictví.
  • Vypracování a správa vnitřních procesů pro průběžnou identifikaci nově vznikajících znalostí s aplikačním potenciálem.
  • Využívání existujících příležitostí a vyhledávání nových příležitostí pro spolupráci s aplikační sférou.
  • Nastavení a dohled nad jednotlivými spolupracemi s aplikační sférou.

Naše činnost

Konkrétní úkoly řešené v rámci oddělení mimo jiné zahrnují:

  • Duševní vlastnictví,
  • Podílové spoluvlastnictví výsledků výzkumu, vývoje a inovací,
  • Smlouvy o provedení smluvního výzkumu nebo o poskytnutí výzkumných služeb,
  • Licenční smlouvy,
  • Dohody o mlčenlivosti,
  • Smlouvy o založení právnických osob spojených s transferem znalostí

Viz také: Laboratoř aplikované informatiky

Členové oddělení


Vedoucí oddělení: Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.