prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

Vedoucí vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení umělé inteligence
Telefon: +420 266 05 3785
Kancelář:
Email: (email)

Nejvýznamější grantové projekty (hlavní řešitel nebo spoluřešitel)

2013-2017 COST Action TD12007: Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks (MC member)
2010-2014COST Action ES1002, WIRE: Weather Intelligence for Renewable Energies (MC member)
2009-2013 GOSAT (Greenhouse Gas Observing Satellite), JAXA, NIES, MOE Japan
2009-2012 Metody snižování emisí skleníkových plynů pomocí informačních technologií, mezinárodní spolupráce AV ČR s University of Alberta, grant M100300904
2005-2009 grant GA ČR 1ET400300513 Mathematical modelling of natural gas consumption
2004-2019 Meteorological and Environmental Data Assimilating system for Regional Domains (MEDARD), financed by ICS AS CR, Grant Agency of the Czech Republic, GA AS CR
1999-2002 5RP EU APPETISE - Air Pollution Episodes: Modelling Tools for Improved Smog Management, IST- 99-11764
1997-1998 grant Ministerstva životního prostředí č. VaV/520/2/97 Predikce fotochemického smogu
1994-1996 grant GA ČR 201/94/0130 Aplikace moderních matematických metod pro číslicové zpracování signálů
1994-1996 grant GA ČR 230404 Metody návrhu modulárních umělých neuronových sítí

Organizace hlavních konferencí a workshopů

2015 a 2016Workshop Modelling Smart Grids - A Challenge for Stochastics and Optimization, Prague
2012Workshop IEEE REFDE 2012 Renewable Energies Forecasting and Delivery, Montreal, Canada
2011International Symposium on Forecasting 2011, Prague
2009 European conference of the Czech presidency of the Council of the EU - TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe, Prague 2009 (member of organizing committee)
1992, 1994, 1995, 1997PASE – Parallel Applications on Statistics and Economics (1992 – Czech Republic, 1994 –Switzerland, 1995-Germany, 1997- Czech Republic)

Další aktivity

zodpovědný řešitel podprogramu Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie programu Akademie věd České republiky Strategie AV 21 Účinná přeměna a skladování energie.