Vypsané diplomové práce

·       Zadání diplomové práce Data mining při chybějících hodnotách veličin

·       Zadání diplomové práce Data mining a moderní kontingenční analýza

·       Zadání diplomové práce Diskretizace spojitých náhodných veličin pro data mining

·       Zadání diplomové práce Srovnávání pravidel získávaných z dat

·       Zadání diplomové práce Data mining při vágních datech

·       Zadání diplomové práce Neuronové sítě s po částech lineárními aktivačními funkcemi

·       Zadání diplomové práce Volba počtu skrytých neuronů ve vícevrstevných perceptronech

·       Zadání diplomové práce Extrakce tvrzení fuzzy logiky z umělých neuronových sítí

·       Zadání diplomové práce Studium genetických algoritmů v kontextu tradičních stochastických optimalizačních metod

·       Zadání diplomové práce Získávání znalostí z dat pomocí umělých neuronových sítí s využitím metod počítačové vizualizace

·       Zadání diplomové práce Porovnání přímých metod pro získávání pravidel z dat s metodami založenými na umělých neuronových sítích

·       Zadání diplomové práce Využití umělých neuronových sítí k řízení genetických algoritmů

·       Zadání diplomové práce Studium neuro-fuzzy systémů v kontextu jádrových funkcí

·       Zadání diplomové práce Popis zobrazení pomocí fuzzy logiky

·       Zadání diplomové práce Moderní regresní metody při dobývání znalostí z dat

·       Zadání diplomové práce Kombinování klasifikátorů pomocí fuzzy metod

·       Zadání diplomové práce Sekvenční testování fuzzy hypotéz při dobývání znalostí z dat

·       Zadání diplomové práce Použití evolučních algoritmů na data získávaná metodami návrhu experimentů

·       Zadání diplomové práce Genetické algoritmy pro optimalizaci s omezeními

·       Zadání diplomové práce Moderní klasifikační metody při dobývání znalostí z dat

·       Zadání diplomové práce Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí genetických algoritmů

·       Zadání diplomové práce Získávání pravidel pro detekci mikrospánku z EEG dat

·       Zadání diplomové práce Získávání pravidel pro studium vlastností materiálů

·       Zadání diplomové práce Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů

·       Zadání diplomové práce Studium fuzzy ekvivalencí v kontextu získávání pravidel z dat

·       Zadání diplomové práce Evoluční kombinování klasifikátorů

·       Zadání diplomové práce Studium a srovnávání hlavních typů evolučních algoritmů

·       Zadání diplomové práce Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů

·       Zadání diplomové práce Vizualizace dat při konstrukci regresních modelů

·       Zadání diplomové práce Vizualizace dat pro klasifikační a regresních stromy

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí směsí rozdělení pravděpodobnosti

·       Zadání diplomové práce Vizualizace dat při vícecestném třídění

·       Zadání diplomové práce Moderní evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a jejich zobecnění

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese

·       Zadání diplomové práce Použití teorie kopulí v evolučních algoritmech

·       Zadání diplomové práce Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů

·       Zadání diplomové práce Srovnání obecných a specifických metod hodnocení použitelnosti předpovědí regresních stromů

·       Zadání diplomové práce Evoluční algoritmy a aktivní učení

·       Zadání diplomové práce Modely sociálních sítí

·       Zadání diplomové práce Hledání spřízněných skupin v sociálních sítích

·       Zadání diplomové práce Dobývání znalostí z dat pomocí kopulí

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí náhodných lesů

·       Zadání diplomové práce Online trénování hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci

·       Zadání diplomové práce Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí

·       Zadání diplomové práce Charakterizace anomálií pomocí pravidel získaných z dat

·       Zadání diplomové práce Klasifikace sekvencí pomocí pravidel vytěžených z dat

·       Zadání diplomové práce Adaptace modelů strojového učení pro nová data

·       Zadání diplomové práce Kombinování evoluční optimalizace a hlubokého učení pro detekci malware a útoků v síti

·       Zadání diplomové práce Nové druhy evolučních operací pro genetické hledání architektury neuronových sítí

·       Zadání diplomové práce Nové druhy evolučních operací pro genetické hledání příznaků pro detekci napadení sítě

·       Zadání diplomové práce Nové druhy evolučních operací pro genetické programování symbolické regrese

·       Zadání diplomové práce Reprezentace homomorfismu v grafových neuronových sítích

·       Zadání diplomové práce Studium sítí typu LSTM na datech z přírodních věd

·       Zadání diplomové práce Studium sítí typu GRU na datech z přírodních věd

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí neuronových sítí

·       Zadání diplomové práce Učení ontologií pomocí neuronových sítí 

·       Zadání diplomové práce Evoluční optimalizační algoritmy a metaučení

·       Zadání diplomové práce Data mining pro zlepšení vícekriteriální evoluční optimalizace

·       Zadání diplomové práce Umělé neuronové sítě v black-box optimalizaci

·       Zadání diplomové práce Grafové neuronové sítě a hluboké posilované učení při rozvrhování prací

·       Zadání diplomové práce Urychlení evolučních algoritmů pomocí transformerů 

·       Zadání diplomové práce Transfer learning v black-box optimalizaci 

·       Zadání diplomové práce Evoluční hledání optimální architektury neuronové sítě

·       Zadání diplomové práce Fyziky-znalé neuronové sítě, použité k modelování růstu krystalů

 

Přednášky z předmětu Internet a klasifikační metody

·       Přednáška 1: Tři důležité internetové aplikace klasifikačních metod

·       Přednáška 2: Základní koncepty týkající se klasifikace

·       Přednáška 3: Hlavní typy klasifikačních metod

·       Přednáška 4: Kdy dělá klasifikátor nejméně chyb na nových datech?

·       Přednáška 5: Kdy je klasifikace srozumitelná uživateli?

·       Přednáška 6: Tým zvládne více než jedinec

 

Úkoly z předmětu Statistické metody v systémech pro dobývání znalostí z dat

·  Úkol 1: vstup dat, grafické výstupy, připomenutí metod strojového učení

·  Úkol 2: popisné statistiky, faktorová analýza

·  Úkol 3: analýza hlavních komponent, shluková analýza

·  Úkol 4: testování hypotéz

 

 

Prezentace z předmětu Neuronové sítě a jejich aplikace

·       Prezentace NEUR1.1

·       Prezentace NEUR1.2

·       Prezentace NEUR2.1

·       Prezentace NEUR2.2