O nás

Poslání ústavu

Posláním ústavu je v souladu s jeho zakládací listinou uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti informatiky, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Předmětem hlavní činnosti Ústavu informatiky je výzkum v oblasti informatiky (počítačových věd) se zaměřením na

 • matematické základy informatiky,
 • výpočetní metody,
 • umělou inteligenci,
 • statistické a pravděpodobnostní modelování,
 • složité systémy,
 • aplikace informatiky v souvisejících interdisciplinárních oblastech

Ústav získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace pomocí vědeckých publikací (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V rámci předmětu své činnosti ústav rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání pracovníků, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Ústav pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům.

Ve spolupráci s vysokými školami ústav uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Úkoly ústav realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Cíl ústavu

Cílem ústavu je být mezinárodně uznávaným centrem vytvářejícím, aplikujícím a sdílejícím znalosti v oblasti teorie a využívaní informatiky ve prospěch vědy a společnosti.

Informatika je rychle se rozvíjející obor, je hlavní silou dynamických změn v oblasti informačních technologií. Proniká do všech oblastí moderních vědy, akademického světa, života společnosti, průmyslu a její role bude i nadále růst. To je dáno zejména následujícími třemi faktory:

 • rychlým nárůstem výpočetního výkonu za dosažitelnou cenu umožňujícího sběr, přenos, zpracování a vyhodnocení velkého množství dat,
 • rozvojem metod informatiky a viditelným úspěchem umělé inteligence,
 • aplikačním potenciálem informatiky využitelným ve všech oblastech lidské činnosti vyvolávající zpětně společenskou poptávku po rozvoji nových metod a jejich aplikací.

Ústav informatiky má ambici se stát uznávaným mezinárodním hráčem v základním a aplikovaném informatickém výzkumu. K dosažení, udržení a posílení této pozice ústav staví na svém historickém dědictví, které formovalo jeho výzkumné aktivity již od koce sedmdesátých let minulého století.

The Institute's research potential can be roughly classified into two categories:

 • The fundamental research in computer science is focused on three related areas: theoretical computer science, machine learning, and computational mathematics. The aim is to perform a high-quality frontier research contributing to the advancement of recent developments in these fields and to participate in identifying new trends and directions for basic research.
 • the interdisciplinary scientific collaboration may be characterized as a research in data science. It primarily focuses on the field of complex systems and statistical modelling. Applications based on the current state-of-the art in mathematical statistics and data analytics are sought mainly in health, environment, energy and social sciences.

Klíčové hodnoty ústavu

 • Excelentní výzkum s výraznou mezinárodní odezvou.
 • Dlouhodobá tradice výzkumu v informatice.
 • Mezioborový výzkum a jeho aplikace.
 • Spolupráce s univerzitami a dalšími akademickými institucemi ve výzkumu a vzdělávání.

Historie ústavu

V osmdesátých letech (20. století) byl hlavní činností ústavu výzkum technických a programových metod pro výpočetní a informační systémy. Ústav dále poskytoval výpočetní služby a metodickou podporu dalším ústavům Československé akademie věd.

V devadesátých letech byl ústav postupně transformován na standardní vědeckou instituci provádějící základní a aplikovaný výzkum.

1975Ústav byl založen jako Centrální výpočetní středisko (CVS) Československé akademie věd (ČSAV).
1980Změna názvu ústavu na Středisko výpočetní techniky (SVT) ČSAV a jeho transformace na vědecký ústav Československé akademie věd.
1991Změna názvu ústavu na Ústav informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT) ČSAV.
1993Ústav se stal pracovištěm Akademie věd České republiky (AV ČR) – ÚIVT AV ČR.
1998Změna názvu ústavu na Ústav informatiky AV ČR – ÚI AV ČR.
2007Ústav se stal veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.). - UI AV ČR, v. v. i.