EnglishEnglish

HTGEN - Hopfield Triangle Strip GENerator

HTGEN je program napsaný v ANSI C, jehož účelem je generování tristripů (z anglického "triangle strip") pro modely zadané triangulovanými povrchy. Stripifikace jsou generovány na základě metody publikované v článku která používá časově lineární redukci na problém minimální energie v Hopfieldově síti. Vstupem pro HTGEN je objektový soubor ve formátu .obj (tzv. Wavefront .obj formát), který popisuje triangulovaný povrch jako seznam geometrických vrcholů s jejich souřadnicemi následovaný seznamem trojúhelníkových ploch daných třemi indexy odkazujícími na příslušné vrcholy. Program vygeneruje Hopfieldovu síť odpovídající danému modelu, prostřednictvím které poté pro tento model spočítá stripifikaci. Výsledná stripifikace je dekódována z konečného stabilního stavu sítě do výstupního .objf souboru, který obsahuje spolu s údaji o vrcholech i seznam tristripů (formát .objf je variantou již zmíněného Wavefront .obj formátu, která obsahuje datový typ pro tristripy).

Pro ilustraci zde uvádíme stripifikaci dobře známého modelu označovaného jako "triceratops model", která byla pořízena s použitím programu HTGEN.

Stripification of the triceratops model

Stažení a instalace

 1. Stáhněte a rozbalte soubor htgen-src.zip. Přesuňte výsledný adresář na vámi zvolené místo.
 2. Vstupte do adresáře se zdrojovými soubory HTGEN a spusťte make:
  	cd vámi-zvolené-místo/htgen-src/
  	make
  
  Tím vytvoříte spustitelný soubor htgen.
 3. Spuštěním htgen zahájíte stripifikaci, přesná syntaxe je uvedena níže.

Použití programu HTGEN

Syntaxe pro spuštění programu HTGEN je následující:
./htgen | ./htgen <input obj file> <output objf file> [<number of trials> [<initial temperature> [<stopping criterion>]]]
Nepovinné parametry řídí simulované žíhání použité během výpočtu, jejich přednastavené hodnoty jsou po řadě 10, 10 a 0.3. Stopping criterion je maximální procento nestabilních jednotek, které ještě způsobí ukončení výpočtu.

Při spuštění ./htgen bez parametrů HTGEN vypíše krátkou zprávu o správné syntaxi.