next up previous

Najít řád v chaosu, kterým se vyznačuje dění v přírodě a společnosti, je cílem vědců různých oborů přírodních, technických i společenských věd. Na pomezí fyziky, matematiky a informatiky se rozvíjí nelineární dynamika a teorie složitých systémů. Mezinárodní renomé v této oblasti získává skupina vědců z Ústavu informatiky AV ČR, která se podílí na vývoji nových matematických metod a počítačových algoritmů umožňujících lepší pochopení dynamických dějů v tak složitých systémech, jako je atmosféra Země nebo lidský mozek. Zakladatel této skupiny, RNDr. Milan Paluš, DrSc., ve své nejnovější práci odhalil příčinné vazby mezi atmosférickými procesy probíhajícími v různých časových měřítkách. Taková meziškálová vazba umožňuje pomalému a ve vztahu ke změnám teplot nevýraznému klimatickému cyklu ovlivňovat výraznější změny teplot (respektive teplotních odchylek od dlouhodobých normálů) v časových škálách měsíců či několika let. V oblasti střední Evropy tak může cyklus s periodou kolem 7-8 let, svázaný s tzv. Severoatlantickou oscilací, vyvolávat meziroční změny průměrných teplot v rozsahu 1-2 stupně Celsia.

Meziškálové vazby, resp. meziškálový přenos informace v dynamice atmosféry je nově objevený jev, který vyžaduje další výzkum k jeho lepšímu pochopení a ocenění jeho vlivu na probíhající změnu klimatu. Tento významný výsledek je popsán v  článku, který byl publikován v prestižním fyzikálním časopisu Physical Review Letters (impakt faktor 7.943).

© Milan Palus 2014